• Oku
  • Yeni Ekle

Al Bakiyye Dilinde İsimler ve İsmin Halleri (⥌ഥᒍર)

Diğer vikilerden daha özgür!

Bu maddenin geliştirilmesi gerekmektedir.

Madde yeterli ve kapsamlı bilgiye sahip değil. Daha fazla katkı ve içerikle geliştirilmesi gerekiyor.


Bakiyye dilinde 2 çeşit isim vardır; Özel isim ve cins isim. İsimlerin tekil, yalın, çekimli, çekimsiz, çoğul durumları bulunur.

Al Bakiyye Dilinde İsimler ve İsmin Halleri (⥌ഥᒍર); İsimlerin kendilerine özgü artikelleri bulunmaz ancak tüm isimler artikellerle kullanılır. Artikeller isimlere değil, kavram, cümle yapısı ve anlama dayalı değişim gösterir.

Birden fazla isim hali mevcuttur.

Bakiyye lisanında Özel isimler dahil tüm isimler belirtenç (Tanımlayıcı-Artikel) alır. 4 farklı çoğul yapma yapısı bulunur. İsim cümlelerinde yardımcı fiil “ჰŧ -ഥ” olarak kullanılır. 

Çoğul Yapma Ekleri

  • ᒍર (ler - lar) : ⥌ƆMᒍર (Adamlar) - Adamlar

  • @ (at) : БᒍГ@ (Belgeat) – Belgeler

  • ГӬƝ (Gêân) : ⥌ƆM..↾ГӬƝ (Adamîgêân) - Ademoğulları

  • I〟(Eyin) : ⥌ƆMI〟(Adameyn) - Adamlar

  • Ɲ (En) / 〟(en - in): Ḷર⊲Ɲ (Barken) - Evlikler / : Ḷર⊲〟 (Barkın) - Evlikler

İsmin Halleri

DURUM

Al Bakiyye (ᒍ Ḷ⟓৬) 

Okunuş

ÖRNEK

TÜRKÇE

Yalın Hal

 

bark

Ḷર⊲

Ev

Belirtme (i)

..↾  - ⥙

Barkıı - Barkng

Ḷર⊲..↾  -  Ḷર⊲⥙

Evi

Yönelme (e)

Э, ∧, ⥙

Barka, barknga

Ḷર⊲∧ - Ḷર⊲⥙

Eve

Bulunma (de)

Ɔ

Barkda

Ḷર⊲Ɔ

Evd

Ayrılma (den)

Ɔ〟

Barkdan

Ḷર⊲ Ɔ〟

Evden

İlgi (in/ın)

Barkın

Ḷર⊲ 〟

Evin

Vasıta (yla)

ᒍ〟

Barklan

Ḷર⊲ᒍ〟

Ev ile

Eşitlik /-e göre (ce, çe)

C

Barkca

Ḷર⊲C

Eve göre

Aitlik (ki)

k

Barkdaki

Ḷર⊲Ɔ

k

Evdeki

Sıralama (ng)

Berenng

Бર〟⥙

Birinci

Çoğul (ler, lar)

ᒍર

Barklar

Ḷર⊲ᒍર

Evler

Çoğul toplu (an)

Ɲ

Barkan

Ḷર⊲Ɲ

Evlikler (site, apartman)

Çoğul beşer (at)

@

Hayvanat

てI୨Ɲ@

Hayvanlar topluluğu

Çoğul Toplu (Gêân)

ГӬƝ

Adamîgêân

⥌ƆM..↾ГӬƝ

Âdemoğulları

Çift çoğul

I〟

Eyin

⥌ƆMI〟

Adamlar

Sorgu (mı, mu, mü, mi)

Mı ist lâ bark

م ჰŧ ᒍӬ Ḷર⊲

Bu ev mi? 

Soy devamı, dahil olma (î, -di)

..↾

Türkî

ᛠᎧ’ર⟓..↾

Türkî, Türk Soyu, 

Dahil olma, Aidiyet (e)

Ӭ

Aane

⥌ƝӬ

(Zamane) Zamanın, zamana ait, dahil olunan zaman

Mülke aitlik (iye)

Türkeyye

ᛠᎧ’ર⟓৬

Türk’e ait olan

- olan kişi (men)

Acezmen

⥌CᓬⰘ

Aciz olan, çaresiz olan

Olumsuz (na)

Й

Nâhoş

ЙحOҰ

Hoş olmayan

Olumsuz (sız, siz)

๛ഥ'

Mutsız

MᎧᛠ๛ഥ'

Mutsuz, mutlu değil

Süreklilik (ber)

Бર

Berdevam

БરƆ୨M

Süren, devam eden

Yer-zaman (gâh)

Гԋ

sehergâh

≾ԋરГԋ

Seher vakti

Olumsuzluk (bi)

Б

Biçarei

БĊཞ

Çaresiz

Yer, aidiyet (estan)

≾웃〟

Türkestayen

ᛠᎧ’ર⟓≾웃〟

Türk’e ait

Eylemci (kâr)

⟓Ӭર

Saynatkâr

ثاƝ@⟓Ӭર

Sanat yapan kişi

Nitelik (mend)

Ⱈഥ

Dertmend

ƆરᛠⰘഥ

Derdi olan

Gibi 

⟓Ⱈ

Keymen

 

gibi

ki

Ӄ

Ki

Ӄ

ki

için

↾Ċ❞

içün

 

için

-e göre

Э ГરЭ

E gere

 

-e göre

üzere

Ꭷ’ഥ'ཞ

Üzre

 

üzere

ve

Ve

   

de

Ɔ

De

   

Veya

/

Veya

 

Veya, ya da 

Ama

Amma

 

Ama, fakat, lakin

Olarak

X

Aks

 

olarak

-den beri

Ɔ〟 Бཞ

Den berii

   

kâh

⟓Ӭて

Kâh

   

Yahut

৬Ꮦഥ

Yahud

   

Hatta

て@ʷ

Hatta

   

Diye

Ɔ৬

Diye

   

İse

≾Э

Ese

   

kezâ

⟓ഥ'∧

Keyza

   

Hani

てЙ

Haynû

   

-ci, -çı (isimden isim)

C

Barkcı

Ḷર⊲ C

evci

-nç (fiilden isim)

λ

İnanç

↾Ɲλ

İnanç

-gaç, -geç

૭’’Ċ - ГĊ

Süzgeç

ثاᎧ’ഥ'૭’’Ċ

Süzgeç

-lık (isimden isim)

ᒍ↓

Başlok

Ḷ≾.ᒍ↓

Başlık

-ce, -ca (isimden isim)

C-Ċ

Türkçe

ᛠᎧ’ર⟓Ċ

Türkçe

-lı (sıfat yapma)

ᒍᎧ

Duzlu

ഥᎧᓬᒍᎧ

Tuzlu

-sız (olumsuz)

๛ᓬ

Duzsuz

ഥᎧᓬ๛ᓬ

Tuzsuz

-ti (yansıma)

Işıltı

↾Ұᒍᛠ

Işıltı

-cil 

Cᒍ

Barqcıl

ḶરCᒍ

Evcil

-daş

Ɔ≾.

Vavtaydaş

୨웃Ɔ≾.

Vatandaş

-gil

Г↾ᒍ

Aligil

∧ᒍ↾Г↾ᒍ

Aligil

-leyin

ᒍIƝ

Sabahlayın

≾ḶحᒍIƝ

Sabahleyin

-nci = eng

Bereng

Бર⥙

Birinci

-er

↾ર

Gelir

Гᒍ↾ર

Gelir

cik

C⊲

Almacık

ᒍM⥌ C⊲

Elmacık

-me (kalıcı nesne)

૪M̃

Baaşlamma

Ḷ≾.૪M̃

Başlama

-iş (kalıcı nesne)

≾.

Tekeyeş

ᛠ⟓≾.

Dikiş

-en (eylemci)

G〟

Bakğan

Ḷ⊲ G〟

Bakan

-mek (mastar)

MЭ⟓

Ekmek

Э⟓MЭ⟓

Ekmek

-esi (sıfat-isim)

≾..↾

Bakası

Ḷ⊲≾..↾

Bakası

-mez (olumsuzluk)

M⥌ᓬ

Çıkmaz

Ċ↾⊲M⥌ᓬ

Çıkmaz

-r (isim-sıfat)

Yazar

৬ᓬર

Yazar

-dik (isim-sıfat)

ƆI↓

Olmadık

⧽MƆI↓

Olmadık

-ecek (isim-sıfat)

C⊲

Yakalcak

৬⊲C⊲

Yakacak

-miş (isim – sıfat)

የ≾.

Geçmiş

ГĊየ≾.

Geçmiş

-im (hal – durum)

M

Seçem

≾ĊM

Seçim

-gi (fiil – isim – nesne)

Г

Vergi

ⱱરГ

Vergi

-gin (ğın) (anlam büyütme)

G〟

dalğın

ƆᒍG〟

Dalgın

-l (isim sıfat)

..↾

Yazıı / Yaziii

৬ᓬ..↾

Yazı

-ici (devamlılık)

↾C

Kalıcı

⊲↾C

Kalıcı

-k (eyleme uğramış nesne)

Çürok

ĊᎧ’ર↓

Çürük

-ken (isim – sıfat)

       

-ti 

Belirti

Бᒍ↾રᛠ

Belirti

-ek

⥌⊲

Konak

⊲❞⥌⊲

Konak

λ

İnanç

↾λ

İnanç

-le (fiil yapım)

૪⥌

Suçla

ثاᎧ’Ċ૪⥌

Suçla

-len (fiil yapım)

ᒍ〟

Barklan

Ḷર⊲ᒍ〟

Evlen

-dir (fiil yapım)

ط/ഥ

Yazdır

ېᓬഥ

Yazdır

-ak (fiilden isim)

⥌⊲

Yatak

৬@⥌⊲

Yatak

-ler, -lar (Çekim eki)

ᒍર

Barklar

Ḷર⊲ᒍર

Evler

-gu, -nu, lu, te

ГᎧ, Й, ૪Ꭷ, ᛠ

Bilgiti

Б↾ᒍГᛠ

Bilgisi

Vasıta (Vaslam)

୨≾૪

Rayvaslam

મ୨≾૪

Tren (çekit, sıralı vagonlarda yolcu çeken taşıyıcı araç)

-nın, -nin (riy)

riy Barq

ཞ Ḷર⊲

Evin

-kul

Ø

Araybakul

રIḶØ

Araba kullanmak

Madde değeri: 2220

Al Bakiyye Dilinde İsimler ve İsmin Halleri (⥌ഥᒍર): Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: bakiyye, al bakiyye isimler, isim halleri Okunma: 222 | Güncellik: 06.08.2020 | Değer: 0.0/0

Madde Başlığı: Al Bakiyye Dilinde İsimler ve İsmin Halleri (⥌ഥᒍર)
Madde Kimliği: 1593987532
Sayfa Kimlik Kodu: 100
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 222
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW1004entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Yapay Dil Portalı, Al Bakiyye Portalı, Dil-Alfabe-Dilbilim
Madde Şablonu: Geliştirilmesi Gereken Madde
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 05.07.2020
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.4-100
Kalıcı Madde Adı: Al Bakiyye Dilinde İsimler ve İsmin Halleri (⥌ഥᒍર)
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/albakiyye-isimler
Belge URL: Henüz bir belge eklenmemiş.
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: https://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: Görsel materyal eklenmemiş.

"Al Bakiyye Dilinde İsimler ve İsmin Halleri (⥌ഥᒍર)" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimine yardımcı olabilirsiniz.